+385 51 272 630 info@tdm-opatija.hr

Građanima i iznajmljivačima nudimo slijedeće usluge:

 

 • izrada porezne prijave za građane, honorarce i sve druge kojima je porezna prijava potrebna
 • izrada i/ili slanje PDV i PDV-S obrazaca za građane iznajmljivače paušaliste

Građanima iznajmljivačima paušalistima,  koji koriste usluge posredovanja stranih agencija i portala, možemo ponuditi slijedeće usluge:

1. izrada i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna
2. slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna.


1. Izrada i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna

Građanima iznajmljivačima paušalistima (u daljnjem tekstu: korisnik) pružamo uslugu izrade i slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna*. Temeljem punomoći koju nam korisnik potpisuje, u njegovo ime obavljamo izradu i slanje obrazaca u sustav ePorezna. Korisnik nam treba samo donijeti račune koje mu je izdala strana agencija ili portal.

Usluga obuhvaća

 • zaprimanje računa izdanih od stranih agencija i portala na uvid (originali ostaju korisniku),
 • obračun PDV-a  temeljem računa,
 • izrada PDV i PDV-S** obrasca,
 • unos i slanje obrazaca u aplikaciju ePorezna,
 • obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca,
 • dostava potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom, ispostavljanje virmana (uplatnice) za uplatu PDV-a.

Cijena usluge

Za uslugu izrade i slanja obrazaca u sustav ePorezna korisniku se naplaćuje slijedeća naknada:

Izrada i slanje PDV obrasca u sustav ePorezna:
30,00 kn + pdv/po obrascu,

Izrada i slanje  PDV i PDV-S obrasca u sustav ePorezna:
40,00 kn + pdv.


2. Slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna

Građanima iznajmljivačima paušalistima koji sami izrađuju obrasce poreza na dodanu vrijednost (PDV i PDV-S) možemo pružiti uslugu slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost  u sustav ePorezna*. Temeljem punomoći koju korisnik sklapa sa nama, u njegovo ime obavljamo slanje obrazaca u sustav ePorezna. Korisnik nam treba samo donijeti ispunjene obrasce PDV/PDV-S.

Usluga obuhvaća

 • zaprimanje obrazaca PDV/ PDV-S** od korisnika,
 • unos podataka sa obrasca u aplikaciju ePorezna,
 • slanje obrasca u sustav ePorezna,
 • obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca,
 • dostava potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom.

Cijena usluge

Za uslugu slanja obrazaca u sustav ePorezna korisniku naplaćujemo slijedeću naknadu:

15,00 kn + pdv/po obrascu.

Ugovaranje usluga

Korisnik prije ugovaranja usluge sa nama treba od Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj na Zahtjevu za registriranje za potrebe PDV-a (P-PDV obrazac), najmanje 15 dana prije početka primanja usluge posredovanja od strane agencije ili portala.

Ugovaranje usluge obuhvaća:

1) Potpisivanje punomoći za slanje obrazaca u sustav ePorezna u 3 primjerka

Korisnik na obrascu punomoći ispunjava podatke o korisniku te označava polje „Poreza na dodanu vrijednost“ čime se nama daje ovlast za slanje obrazaca u sustav ePorezna.

Korisnik može odrediti ograničeno ili neograničeno trajanje punomoći.

Uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu obavljamo identifikaciju korisnika.

Nakon potpisivanja punomoći, ista se dostavlja u Poreznu upravu – područni ured ili ispostavu gdje se obavlja registracija naše tvrtke u sustavu ePorezna kao opunomoćenika korisnika.

2) Potpisivanje pristupnice za pružanje usluge slanja obrazaca u sustav ePorezna u 2 primjerka

Za korištenje usluge slanja obrazaca u sustav ePorezna, korisnik potpisuju Pristupnicu za pružanje usluge slanja obrasca u sustav ePorezna kojom se određuju opći uvjeti T.D.M. d.o.o. za pružanje usluge.

* uzevši u obzir obvezu plaćanja PDV-a  sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13.,99/13) u okviru kojeg se iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova smatraju predmetom oporezivanja te sukladno Pravilniku o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem.

** PDV-S obrazac izrađuje se i šalje u sustav ePorezna u slučaju da je korisnik koristio usluge poslovanja agencija i portala koje imaju sjedište u državi članici EU.